Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Nærværende almindelige salgs- og leveringbetingelser finder anvendelse ved enhver aftale indgået med Faust ApS og går forud for andre regler, herunder også branchesædvaner eller branchevilkår, som partnere eventuelt måtte have aftalt eller anvendt som led i aftalen.

1. TILBUD, ACCEPT OG ORDREBEKRÆFTELSE.
Alle afgivne tilbud på leverancer er bindende i 45 dage fra tilbuddets dato medmindre andet aftales. Ordrer er først bindende, når skriftlig ordrebekræftelse fra sælger er modtaget hos køber. Såfremt køber foretager tilføjelser eller ændringer i tilbuddet ved afgivelse af ordre, er sælger berettiget til at afvise ordren. Accepterer sælger tilføjelserne eller ændringerne, er sælger berettiget til at foretage de deraf følgende ændringer af leveringstid og pris.

2. LEVERINGSBETINGELSER
Levering sker ab sælgers adresse. Forsendelse sker på købers regning og risiko, medmindre anden aftale træffes.
Dersom sælger ikke har accepteret særlig instruks med hensyn til transport, er sælger berettiget til at vælge transportformen.

3. LEVERINGSTID
De af sælger opgivne leveringstider er kun omtrentlige, ind til endelig leveringstid er bekræftet fra sælger.

Sælger er uden ansvar for forsinkelser grundet omstændigheder, som rimeligvis ikke kunne forudses. I tilfælde af sådanne forsinkelser forbeholder sælger sig ret til helt eller delvist at annullere aftalen eller udskyde leveringstidspunktet med en efter omstændighederne rimelig frist ud over den i aftalen fastsatte leveringstid. Under uforudsigelige omstændigheder henhører f.eks. mangel på råvarer eller leveringssvigt, arbejdskonflikter, mangel på arbejdskraft, arbejds-nedlæggelser, svigt i forsyningerne af energi og vand, trafikale forstyrrelser, nedbrud på maskiner, værktøj og EDB-faciliteter, brand, krig, mobilisering, valutarestriktioner, blokade, politiske uroligheder, myndighedsindgriben af forskellig art såsom ved beslaglæggelse, eksport- og importforbud, sabotage og hærværkshandlinger rettet mod sælgers leveringsfaciliteter samt andre lignende forhindringsforhold.

Sælger er uden ansvar for indirekte skader og tab, følgeskader, driftstab, avancetab eller andet lignende tab beroende på forsinket levering.

4. BETALINGSBETINGELSER
Sælgers betalingsbetingelser fremgår af sælgers ordrebekræftelser og fakturaer. Er andet ikke aftalt, skal betaling ske på den deri angivne forfaldsdato. Ved for sen betaling skal sælgers tilgodehavende, i mangel af anden angivelse, forrentes med den til enhver tid gældende rentesats efter renteloven.

5. EJENDOMSFORBEHOLD
Ejendomsretten til det solgte forbliver hos sælger, indtil den fulde købesum er betalt.

6. PROJEKTMATERIALER O.L.
Sælgers projektmaterialer, beregninger, tegninger o.l. forbliver sælgers ejendom, medmindre andet aftales, og må ikke videregives eller uden sælgers skriftlige tilsagn. Køber er pligtig at iagttage sædvanlig fortrolighed med hensyn til forretningshemmeligheder og know-how om sælgers leverancer og tekniske løsninger.

7. ANSVAR FOR MANGLER
Sælger vil til enhver tid bestræbe sig på at sikre, at leverancen er i overensstemmelse med sælgers standard eller specifikationer inden for grænsen af almindelig brancheteknisk nøj-agtighed, således at leverancen er af sædvanlig god kvalitet. Såfremt der skulle kunne påvises mangler ved leverancen, påtager sælger sig efter sit valg at foretage udbedring, foretage ombytning eller at kreditere køberen svarende til værdiforringelsen af leverancen.

Sælgers forannævnte pligter er betinget af, at der senest 14 dage efter, at den pågældende mangel er eller burde være blevet konstateret hos køberen reklameres skriftligt over for sælger.

Sælgers ansvar for mangelfulde leverancer ophører 2 år fra sælgers færdiggørelse af leverancen, i alle tilfælde senest 2 år fra sælgers fakturadato for leverancen.

Sælger er uden ansvar for indirekte skader og tab, følgeskader, driftstab, avancetab eller andet lignende tab beroende på mangler ved leverancen. Sælger hæfter ikke for fejl og mangler, der kan tilskrives købers behandling, betjening, indgreb i leverancen eller for fejl iøvrigt, der skyldes, at køber har anvendt leverancen til et andet formål end tilsigtet.

8. PRODUKTANSVAR
Skader på købers eller tredjemands erhvervsmæssige ejendom, der forvoldes af defekter ved sælgers produkt, er kun omfattet af sælgers ansvar, så fremt det godtgøres, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse hos sælger eller hans folk.

Sælger er i ethvert tilfælde af produktansvar uden ansvar for indirekte skader og tab, fælgeskader, driftstab, avancetab eller andet lignende tab.

Sælgers ansvar for produktskader kan aldrig overstige dækningssummen i sælgers produktansvarsforsikring.
Sælgers produktansvar ophører 4 år fra sælgers færdiggørelse af leverancen, i alle tilfælde senest 4 år fra sælgers fakturadato for leverancen.

9. VÆRNETING OG LOVVALG
Enhver tvist skal afgøres efter dansk ret ved sælgers værneting i Danmark. Ved aftaler med parter hjemmehørende i udlandet kommer lov nr. 733 af 7. december 1988 om Den Internationale Købelov (The United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) as implemented in Danish law) til anvendelse med de ændringer, der følger af nærværende almindelig salgs- og leveringsbetingelser.

Grafiki